Úplné znenie zákona o odpadoch č. 79/2015

PDF súbor

 

VZN o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za komunálne služby Myjava o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Meste Myjava PDF súbor tu

 

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov PDF súbor tu

Zmena sídla spoločnosti PDF súbor tu