Naša spoločnosť má dlhoročne zavedený systém integrovaného manažérstva

STN EN ISO 9001_systém manažérstva kvality
STN EN ISO 14001_systém environmentálneho manažmentu
STH OHSAS 18001 _systém manažmentu ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci

Certifikát STN EN ISO 9001_14001              Certifikát STN EN ISO 18001